گزارش میدانی از دستگاه های آماده و تحویلی به مشتری های محترم در ماه شهریور