لیفتراک سهند

لیفتراک سازی سهند از سال 1355 با تولید یدک کش و لیفتراک وارد عرصه صنعت ماشین آلات شد.

کارخانه لیفتراک سهند در تبریز شهرک صنعتی قراملک واقع شده است.

محصولات این مجموعه بصورت لیفتراک ها یدک کش ها و استاکر ها است.

چند مدل از لیفتراک های سهند و مشخصاتشون رو با هم ببینیم

لیفتراک سهند 3 تن دیزل

مشخصات لیفتراک 3 تن دیزل سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load]ظرفیت – بار نامی۳ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks]مرکز بار ( فاصله از پیشانی فورکها)۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline]نوع سوختDiesel
Control Type [pedestrain,stand,sit]نحوه کنترل توسط راننده ( نشسته، ایستاده،پیاده)Sit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear]تایرها ( عقب /جلو) L=بادی  S=توپرL/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear]تعداد چرخها ( عقب/جلو)۲X/۲
Dementions
Lift (h۳)[lift]بالابری۳۳۰۰ mm
Lift (h۵)[Extended free lift]بالابری آزاد دکلmm
Carriage [according to Din ۱۵۱۷۳ A/B/No]کرییج۳A
Fork Size (e/S/l) [(e)width ,(S)thickness , (l)length]اندازه شاخک( l=طول S=ضخامت  e=عرض)۱۰۰*۴۵*۱۲۰۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)]زاویه تیلت دکل ( عقب/جلو)۵/۱۰ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks]طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها۲۷۴۵ mm
Overall Dimensions (B)[Width]پهنای لیفتراک۱۱۹۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered]ارتفاع لیقتراک وقتی شاخک پایین است۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height mast Extended]ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard]ارتفاع لیفتراک تا گارد بالاسری۲۲۰۰ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height]ارتفاع صندلی راننده۱۱۶۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer]شعاع گردش بیرونی۲۴۷۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks]فاصله مرکز بار از مرکز اکسل جلو تا پیشانی شاخک۵۱۰ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰]پهنا راهرو با پالت های ۱۲۰۰*۸۰۰ و ۱۲۰۰*۱۰۰۰۴۳۷۸ mm

لیفتراک سهند 5 تن دیزل

مشخصات لیفتراک 5 تن دیزل سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load]ظرفیت۵ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks]مرکز بار – فاصله از پیشانی فورکها۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline]نوع سوخت ( بنزین،گازمایع،گازوئیل،باطری)Diesel
Control Type [pedestrain,stand,sit]نحوه کنترل توسط راننده (نشسته،ایستاده ،پیاده)Sit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear]تایرهاL/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear]تعداد چرخها۲X/۲
Dementions
Lift (h۳)[lift]بالابری۳۳۰۰ mm
Lift (h۵)[Extended free lift]بالابری آزاد دکلmm
Carriage [according to Din ۱۵۱۷۳ A/B/No]کرییج۴A
Fork Size (e/S/l) [(e)width ,(S)thickness , (l)length]اندازه شاخک۱۵۰*۵۰*۱۲۰۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)]زاویه تیلت دکل۵/۱۲ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks]طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها۳۱۸۰ mm
Overall Dimensions (B)[Width]پهنای لیفتراک۱۷۵۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered]ارتفاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height mast Extended]ارتفاع لیفتراکوقتی دکل کاملا باز است۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard]ارتفاع لیفتراک تا گارد بالا سری۲۲۴۰ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height]ارتفاع صندلی راننده۱۲۲۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer]شعاع گردش بیرونی۲۹۳۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks]شعاع گردش از مرکز اکسل جلو تا پیشانی شاخک۵۱۰ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰]پهنای راهرو۴۸۳۸ mm

لیفتراک سهند 2 تن دوگانه سوز

مشخصات لیفتراک 2 تن دوگانه سوز سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load]ظرفیت۲ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks]مرکز بار- فاصله از پیشانی فورکها۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline]نوع سوختLPG-gosoline
Control Type [pedestrain,stand,sit]نحوه کنترل توسط رانندهSit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear]تعداد تایرها( عقب /جلو)L/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear]تعداد چرخها۲X/۲
Dimensions
LIFT (h۳)[LIFT]بالابری۳۳۰۰ mm
LIFT (h۵)[Standard free lift]بالابری آزاد دکلmm
Carriage [According to Din۱۵۱۷۳ A/B/No]کرییج۲A
Fork Size (l/e/s) [(l)length , (e)width, (s)thickness]اندازه فورک۱۰۰*۴۵*۱۱۵۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)]زاویه تیلت دکل۵/۱۰ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks]ابعاد کلی- طول لیفتراک از پیشانی فورکها۲۵۶۸ mm
Overall Dimensions (B)[Width]پهنای لیفتراک۱۱۹۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered]ارتفاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height Extended]ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard]ارتفاع لیفتراک تا گارد بالاسری۲۱۷۵ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height]ارتفاع صندلی راننده۱۱۲۰ mm
Overall Dimensions(h۸) [Gas tank width]پهنای کپسول گاز۳۸۰ mm
Overall Dimensions(h۹) [Gas tank height]ارتفاع کپسول گاز۲۸۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer]شعاع گردش بیرونی۲۳۱۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks]فاصله بار از مرکز پیشانی فورکها۴۸۸ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰]پهنای راهرو۴۱۴۸ mm

لیفتراک سهند 4 دوگانه سوز

مشخصات لیفتراک 4 تن دوگانه سوز سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load]ظزفیت۴ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks]مرکز بار- فاصله از پیشانی فورکها۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline]نوع سوختLPG-gosoline
Control Type [pedestrain,stand,sit]نحوه کنتل توسط رانندهSit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear]تعداد تایرها (عقب/جلو)L/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear]تعداد چرخها۲X/۲
Dimensions
LIFT (h۳)[LIFT]بالابری۳۳۰۰ mm
LIFT (h۵)[Standard free lift]بالابری آزاد دکیmm
Carriage [According to Din۱۵۱۷۳ A/B/No]کرییج۳A
Fork Size (l/e/s) [(l)length , (e)width, (s)thickness]اندازه شاخک۱۲۰x۵۰x۱۲۰۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)]زاویه تیلت دکل۵/۱۲ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks]طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها۲۹۰۰ mm
Overall Dimensions (B)[Width]پهنای لیفتراک۱۷۵۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered]ارتفتاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height Extended]ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard]ارتفاع لیفتراک تا گارد بالا سری۲۲۰۰ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height]ارتفاع صندلی راننده۱۱۶۰ mm
Overall Dimensions(h۸) [Gas tank width]عرض کپسول گاز۳۸۰ mm
Overall Dimensions(h۹) [Gas tank height]ارتفاع کپسول گاز۲۸۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer]شعاع گردش بیرونی۲۵۰۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks]فاصله بار از مرکز اکسل جلوتا پیشانی شاخک۵۱۰ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰]پهنای راهرو۴۴۰۸ mm

یدک کش دیزلی سهند

مشخصات یدک کش سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
drawbar pull۲۲۰۵/۱۰۰۰۰ Ibs/N
towing capacity۴۵۰۰۰ daN(Kg)
Power UnitDiesel
Operatin typeRider tow truck
Tire typePneumatic
Wheels(X-driven) [front/rear]۲./۲
Dementions
Overall Dimensions (L) [Length]۱۱۰/۳۰۵۶ in/mm
Overall Dimensions (w) [width over tire]۴۶/۱۱۶۴ in/mm
Overall Dimensions (H) [Height,with cab۹۲/۲۳۴۰ in/mm
Overall Dimensions (h۶) [Hook height Max]۲۶,۳/۶۷۰ in/mm
Overall Dimensions (h۵) [Hook height Min]۱۹,۷/۵۰۰ in/mm
Overall Dimensions (h۷) [Seat height]۴۴,۵/۱۱۳۰ in/mm
Overall Dimensions (S) [Step height]۱۶/۴۱۵ in/mm
Turning Radius (Wa) [outside]۹۷/۲۴۶۰ in/mm
Turning Radius(r) [Inside]۲۵,۵/۶۵۰ in/mm
Intersection aisle(Wm) [Widths,Minimum]۸۴/۲۱۴۰ in/mm

یدک کش گازی سهند

مشخصات یدک کش گازی سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
drawbar pull۲۲۰۵/۱۰۰۰۰ Ibs/N
towing capacitydaN(Kg)
Power UnitL.P.G-gasoline
Operatin typeRider tow truck
Tire typePneumatic
Wheels(X-driven) [front/rear]۲./۲
Dementions
Overall Dimensions (L) [Length]۱۱۰/۳۰۵۶ in/mm
Overall Dimensions (w) [width over tire]۴۶/۱۱۶۴ in/mm
Overall Dimensions (H) [Height,with cab۹۲/۲۳۴۰ in/mm
Overall Dimensions (h۶) [Hook height Max]۲۶,۳/۶۷۰ in/mm
Overall Dimensions (h۵) [Hook height Min]۱۹,۷/۵۰۰ in/mm
Overall Dimensions (h۷) [Seat height]۴۴,۵/۱۱۳۰ in/mm
Overall Dimensions (S) [Step height]۱۶/۴۱۵ in/mm
Turning Radius (Wa) [outside]۹۷/۲۴۶۰ in/mm
Turning Radius(r) [Inside]۲۵,۵/۶۵۰ in/mm
Intersection aisle(Wm) [Widths,Minimum]۸۴/۲۱۴۰ in/mm

قطعات لیفتراک سهند

قطعات لیفتراک سهند به سه دسته تقسیم میشود:

  1. قطعاتی که مربوط به موتور لیفتراک سهند است
  2. قطعاتی که مربوط به گیربکس لیفتراک سهند است
  3. قطعاتی که مربوط به شاسی و بدنه لیفتراک سهند است

1A.قطعاتی موتوری لیفتراک های سهند عبارت اند از: استارت لیفتراک سهند،رینگ و پیستون لیفتراک سهند شمع و گرمکن، فشنگی روغن موتور،لاستیک گیت سوپاپ،واشر کامل موتور لیفتراک سهند و ….

2A.قطعات گیربکس لیفتراک سهند عبارت اند از: آپ بیرونی ،انواع بلبرینگ های گیربکس،پمپ حرکت،پمپ گیربکس، توربین کامل گیربکس،صفحه کلاچ،رینگ

3A.قطعات شاسی و بدنه لیفتراک سهند عبارت اند از: پمپ ترمز ،جک فرمان،دسته موتور و گیربکس،سوییچ استارت،مخزن پمپ ترمز وزنه عقب دستگاه

جهت تهییه انواع مختلف قطعات برند های مختلف لیفتراک میتوانیید با پشتیبانی کاسپین ماشین خاورمیانه به شماره 02155888826 تماس بگیرید متخصصان تعمیرات و قطعات انواع لیفتراک در اسرع وقت قطعه مورد نیاز شما را تامین و مشکل لیفتراکتان را رفع خواهند کرد به خانواده بزرگ کاسپین ماشین اعتماد کنید و با خیال راحت از ما خدمات و قطعات دریافت کنید.

اطلاعات مندرج در این مقاله از سایت رسمی سهند نسخه برداری شده که در صورت مغایرت حتما ما را در جریان قرار بدهید.