لیفتراک سهند

و اما حال که همه چیز را درباره ی لیفتراک میدانید، باید این را گفت که لیفتراک سازی سهند از سال 1355 با تولید یدک کش و لیفتراک وارد عرصه صنعت ماشین آلات شد.

کارخانه لیفتراک سهند در تبریز شهرک صنعتی قراملک واقع شده است.

محصولات این مجموعه بصورت لیفتراک ها یدک کش ها و استاکر ها است.

چند مدل از لیفتراک های سهند و مشخصاتشون رو با هم ببینیم

لیفتراک سهند 3 تن دیزل

مشخصات لیفتراک 3 تن دیزل سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load] ظرفیت – بار نامی ۳ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks] مرکز بار ( فاصله از پیشانی فورکها) ۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] نوع سوخت Diesel
Control Type [pedestrain,stand,sit] نحوه کنترل توسط راننده ( نشسته، ایستاده،پیاده) Sit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] تایرها ( عقب /جلو) L=بادی  S=توپر L/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] تعداد چرخها ( عقب/جلو) ۲X/۲
Dementions
Lift (h۳)[lift] بالابری ۳۳۰۰ mm
Lift (h۵)[Extended free lift] بالابری آزاد دکل mm
Carriage [according to Din ۱۵۱۷۳ A/B/No] کرییج ۳A
Fork Size (e/S/l) [(e)width ,(S)thickness , (l)length] اندازه شاخک( l=طول S=ضخامت  e=عرض) ۱۰۰*۴۵*۱۲۰۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] زاویه تیلت دکل ( عقب/جلو) ۵/۱۰ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها ۲۷۴۵ mm
Overall Dimensions (B)[Width] پهنای لیفتراک ۱۱۹۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] ارتفاع لیقتراک وقتی شاخک پایین است ۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height mast Extended] ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است ۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] ارتفاع لیفتراک تا گارد بالاسری ۲۲۰۰ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height] ارتفاع صندلی راننده ۱۱۶۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer] شعاع گردش بیرونی ۲۴۷۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] فاصله مرکز بار از مرکز اکسل جلو تا پیشانی شاخک ۵۱۰ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] پهنا راهرو با پالت های ۱۲۰۰*۸۰۰ و ۱۲۰۰*۱۰۰۰ ۴۳۷۸ mm

لیفتراک سهند 5 تن دیزل

مشخصات لیفتراک 5 تن دیزل سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load] ظرفیت ۵ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks] مرکز بار – فاصله از پیشانی فورکها ۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] نوع سوخت ( بنزین،گازمایع،گازوئیل،باطری) Diesel
Control Type [pedestrain,stand,sit] نحوه کنترل توسط راننده (نشسته،ایستاده ،پیاده) Sit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] تایرها L/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] تعداد چرخها ۲X/۲
Dementions
Lift (h۳)[lift] بالابری ۳۳۰۰ mm
Lift (h۵)[Extended free lift] بالابری آزاد دکل mm
Carriage [according to Din ۱۵۱۷۳ A/B/No] کرییج ۴A
Fork Size (e/S/l) [(e)width ,(S)thickness , (l)length] اندازه شاخک ۱۵۰*۵۰*۱۲۰۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] زاویه تیلت دکل ۵/۱۲ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها ۳۱۸۰ mm
Overall Dimensions (B)[Width] پهنای لیفتراک ۱۷۵۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] ارتفاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است ۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height mast Extended] ارتفاع لیفتراکوقتی دکل کاملا باز است ۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] ارتفاع لیفتراک تا گارد بالا سری ۲۲۴۰ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height] ارتفاع صندلی راننده ۱۲۲۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer] شعاع گردش بیرونی ۲۹۳۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] شعاع گردش از مرکز اکسل جلو تا پیشانی شاخک ۵۱۰ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] پهنای راهرو ۴۸۳۸ mm

لیفتراک سهند 2 تن دوگانه سوز

مشخصات لیفتراک 2 تن دوگانه سوز سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load] ظرفیت ۲ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks] مرکز بار- فاصله از پیشانی فورکها ۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] نوع سوخت LPG-gosoline
Control Type [pedestrain,stand,sit] نحوه کنترل توسط راننده Sit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] تعداد تایرها( عقب /جلو) L/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] تعداد چرخها ۲X/۲
Dimensions
LIFT (h۳)[LIFT] بالابری ۳۳۰۰ mm
LIFT (h۵)[Standard free lift] بالابری آزاد دکل mm
Carriage [According to Din۱۵۱۷۳ A/B/No] کرییج ۲A
Fork Size (l/e/s) [(l)length , (e)width, (s)thickness] اندازه فورک ۱۰۰*۴۵*۱۱۵۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] زاویه تیلت دکل ۵/۱۰ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] ابعاد کلی- طول لیفتراک از پیشانی فورکها ۲۵۶۸ mm
Overall Dimensions (B)[Width] پهنای لیفتراک ۱۱۹۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] ارتفاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است ۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height Extended] ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است ۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] ارتفاع لیفتراک تا گارد بالاسری ۲۱۷۵ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height] ارتفاع صندلی راننده ۱۱۲۰ mm
Overall Dimensions(h۸) [Gas tank width] پهنای کپسول گاز ۳۸۰ mm
Overall Dimensions(h۹) [Gas tank height] ارتفاع کپسول گاز ۲۸۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer] شعاع گردش بیرونی ۲۳۱۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] فاصله بار از مرکز پیشانی فورکها ۴۸۸ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] پهنای راهرو ۴۱۴۸ mm

لیفتراک سهند 4 دوگانه سوز

مشخصات لیفتراک 4 تن دوگانه سوز سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
Capacity (Q) [rated load] ظزفیت ۴ ton
Load Center (C) [distance from front face of forks] مرکز بار- فاصله از پیشانی فورکها ۵۰۰ mm
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] نوع سوخت LPG-gosoline
Control Type [pedestrain,stand,sit] نحوه کنتل توسط راننده Sit
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] تعداد تایرها (عقب/جلو) L/L(S/S)
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] تعداد چرخها ۲X/۲
Dimensions
LIFT (h۳)[LIFT] بالابری ۳۳۰۰ mm
LIFT (h۵)[Standard free lift] بالابری آزاد دکی mm
Carriage [According to Din۱۵۱۷۳ A/B/No] کرییج ۳A
Fork Size (l/e/s) [(l)length , (e)width, (s)thickness] اندازه شاخک ۱۲۰x۵۰x۱۲۰۰ mm
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] زاویه تیلت دکل ۵/۱۲ °
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها ۲۹۰۰ mm
Overall Dimensions (B)[Width] پهنای لیفتراک ۱۷۵۰ mm
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] ارتفتاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است ۲۴۰۰ mm
Overall Dimensions(h۴) [height Extended] ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است ۴۰۵۰ mm
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] ارتفاع لیفتراک تا گارد بالا سری ۲۲۰۰ mm
Overall Dimensions(h۷)[seat height] ارتفاع صندلی راننده ۱۱۶۰ mm
Overall Dimensions(h۸) [Gas tank width] عرض کپسول گاز ۳۸۰ mm
Overall Dimensions(h۹) [Gas tank height] ارتفاع کپسول گاز ۲۸۰ mm
Turning Radius(Wa) [outer] شعاع گردش بیرونی ۲۵۰۰ mm
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] فاصله بار از مرکز اکسل جلوتا پیشانی شاخک ۵۱۰ mm
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] پهنای راهرو ۴۴۰۸ mm

یدک کش دیزلی سهند

مشخصات یدک کش سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
drawbar pull ۲۲۰۵/۱۰۰۰۰ Ibs/N
towing capacity ۴۵۰۰۰ daN(Kg)
Power Unit Diesel
Operatin type Rider tow truck
Tire type Pneumatic
Wheels(X-driven) [front/rear] ۲./۲
Dementions
Overall Dimensions (L) [Length] ۱۱۰/۳۰۵۶ in/mm
Overall Dimensions (w) [width over tire] ۴۶/۱۱۶۴ in/mm
Overall Dimensions (H) [Height,with cab ۹۲/۲۳۴۰ in/mm
Overall Dimensions (h۶) [Hook height Max] ۲۶,۳/۶۷۰ in/mm
Overall Dimensions (h۵) [Hook height Min] ۱۹,۷/۵۰۰ in/mm
Overall Dimensions (h۷) [Seat height] ۴۴,۵/۱۱۳۰ in/mm
Overall Dimensions (S) [Step height] ۱۶/۴۱۵ in/mm
Turning Radius (Wa) [outside] ۹۷/۲۴۶۰ in/mm
Turning Radius(r) [Inside] ۲۵,۵/۶۵۰ in/mm
Intersection aisle(Wm) [Widths,Minimum] ۸۴/۲۱۴۰ in/mm

یدک کش گازی سهند

مشخصات یدک کش گازی سهند را در جداول زیر مشاهده کنید

Characteristics
drawbar pull ۲۲۰۵/۱۰۰۰۰ Ibs/N
towing capacity daN(Kg)
Power Unit L.P.G-gasoline
Operatin type Rider tow truck
Tire type Pneumatic
Wheels(X-driven) [front/rear] ۲./۲
Dementions
Overall Dimensions (L) [Length] ۱۱۰/۳۰۵۶ in/mm
Overall Dimensions (w) [width over tire] ۴۶/۱۱۶۴ in/mm
Overall Dimensions (H) [Height,with cab ۹۲/۲۳۴۰ in/mm
Overall Dimensions (h۶) [Hook height Max] ۲۶,۳/۶۷۰ in/mm
Overall Dimensions (h۵) [Hook height Min] ۱۹,۷/۵۰۰ in/mm
Overall Dimensions (h۷) [Seat height] ۴۴,۵/۱۱۳۰ in/mm
Overall Dimensions (S) [Step height] ۱۶/۴۱۵ in/mm
Turning Radius (Wa) [outside] ۹۷/۲۴۶۰ in/mm
Turning Radius(r) [Inside] ۲۵,۵/۶۵۰ in/mm
Intersection aisle(Wm) [Widths,Minimum] ۸۴/۲۱۴۰ in/mm

قطعات لیفتراک سهند

قطعات لیفتراک سهند به سه دسته تقسیم میشود:

  1. قطعاتی که مربوط به موتور لیفتراک سهند است
  2. قطعاتی که مربوط به گیربکس لیفتراک سهند است
  3. قطعاتی که مربوط به شاسی و بدنه لیفتراک سهند است

1A.قطعاتی موتوری لیفتراک های سهند عبارت اند از: استارت لیفتراک سهند،رینگ و پیستون لیفتراک سهند شمع و گرمکن، فشنگی روغن موتور،لاستیک گیت سوپاپ،واشر کامل موتور لیفتراک سهند و ….

2A.قطعات گیربکس لیفتراک سهند عبارت اند از: آپ بیرونی ،انواع بلبرینگ های گیربکس،پمپ حرکت،پمپ گیربکس، توربین کامل گیربکس،صفحه کلاچ،رینگ

3A.قطعات شاسی و بدنه لیفتراک سهند عبارت اند از: پمپ ترمز ،جک فرمان،دسته موتور و گیربکس،سوییچ استارت،مخزن پمپ ترمز وزنه عقب دستگاه

جهت تهییه انواع مختلف قطعات برند های مختلف لیفتراک میتوانیید با پشتیبانی کاسپین ماشین خاورمیانه به شماره 02155888826 تماس بگیرید متخصصان تعمیرات و قطعات انواع لیفتراک در اسرع وقت قطعه مورد نیاز شما را تامین و مشکل لیفتراکتان را رفع خواهند کرد به خانواده بزرگ کاسپین ماشین اعتماد کنید و با خیال راحت از ما خدمات و قطعات دریافت کنید.

اطلاعات مندرج در این مقاله از سایت رسمی سهند نسخه برداری شده که در صورت مغایرت حتما ما را در جریان قرار بدهید.